REVIDIRANI KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU NOVOG KORONAVIRUSA

01 sep 2021

Na osnovu člana 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 23/17, 33/17, 30/19 ,34/20, 33/21), člana 100. Pravila JU OMŠ „Mladen Pozajić“ Sarajevo u skladu sa Preporukama za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2021/2022. godinu Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Uputstvom o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2021/2022. godini broj: 11-04—34-32471-1/21 od 27.08.2021. godine  u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19), direktor škole dana 30.08.2021. godine,  donosi:

 

REVIDIRANI KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU NOVOG KORONAVIRUSA (COVID-19) JU OMŠ „MLADEN POZAJIĆ“ SARAJEVO

 

Ovim Planom se poduzimaju preventivne mjere u cilju usmjeravanja radnika, učenika, roditelja/staratelja i drugih posjetitelja JU OMŠ „Mladen Pozajić“ Sarajevo u okolnostima izazvanim pojavom koronavirusa (COVID 19).

 

I    RADNICI ŠKOLE, UČENICI, RODITELJI/STARATELJI I OSTALI POSJETIOCI

 

 • Smanjenje fizičkih kontakata

Svi radnici, učenici, roditelji/staratelji i drugi posjetitelji Škole u obavezi su da smanje broj direktnih kontakata, uz poštivanje distance od minimalno 1 m, kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru.

Svi radnici Škole moraju se pridržavati mjera fizičke udaljenosti i ukoliko borave u zajedničkim prostorijama moraju poštovati mjeru razmaka od minimalno 1 m.

 

 • Smanjenja radnih sastanaka

Svi radnici Škole u obavezi su da održavaju sjednice/sastanke video vezom kad god je to moguće, te pojačati telefonsku i e-mail komunikaciju.

Sastanci/sjednice u Školi održavaju online ili, ako je to neophodno, u zatvorenom prostoru sa ne više od 30 osoba uz obavezno nošenje maski i poštivanje fizičke distance ne manje od 2 metra.

Sastanci/sjednice  se održavaju  na način da se poštuju mjere fizičke distance i obavezno nošenje zaštitnih maski.

U slučaju neophodne potrebe , može se organizovati rad od kuće ukoliko takva mogućnost postoji.

 • Mjerenje temperature i praćenje pojave simptoma kod radnika

Svakodnevno, prilikom dolaska na posao, radnicima se beskontaktnim toplomjerom mjeri tjelesna temperatura i utvrđuje imaju li respiratornih ili drugih simptoma koji se mogu povezati sa oboljenjem COVID 19. Evidencija o vrijednostima izmjerene tjelesne temperature i eventualnom postojanju respiratornih i drugih simptoma upisuje se u zasebnu evidenciju.

Nije dozvoljeno raditi sa temperaturom i svaki radnik koji tokom radnog vremena  posumnja ili utvrdi da ima povišenu temperaturu ili bilo kakve respiratorne ili druge simptome bolesti obavezno se mora prijaviti rukovodiocu, te nadležnom Domu zdravlja, kako bi se dobili savjeti i instrukcije. U slučaju saznanja da je mogući prenositelj mogući izvor infekcije, svaki radnik dužan je odmah obavijestiti menadžment škole i neposrednog rukovodioca.

 

 • Mjerenje temperature i praćenje pojave simptoma kod učenika i ostalih posjetitelja

 

Ukoliko dijete ima simptome bolesti- respiratorne, crijevne infekcije, povišena tjelesna temperatura i sl. ili roditelj  posumnja na početak bolesti (malaksalost, kašalj, gubitak čula mirisa i okusa i sl.) ne dovoditi dijete u školu, već konsultovati nadležnog ljekara.

Odgovornost je roditelja da na dnevnoj bazi kontrolišu tjelesnu temperatutu učenika prije i poslije škole, te da školu obavezno obavijeste o eventualnim slučajevima infekcije COVID-19 u krugu porodice. Škola zadržava pravo mjerenja temperature učenicima.

Ulazak roditelja/staratelja i drugih posjetitelja u školu svesti na minimum. Roditelji/staratelji učenike dovode i odvode na način da, ako je ikako moguće, ne ulaze u Školu, već dolaze do ulaza u dvorište pri čemu poštuju fizičku distancu od najmanje 1 m u odnosu na druge roditelje/staratelje i učenike.

Prilikom ulaska u Školu roditelji/staratelji i drugi posjetitelji su obavezni da ispune obrazac kojim izjavljuju da su zdravi, da nemaju temperaturu niti respiratorne  simptome i da nisu imali kontakt sa osobom koja je pozitivna na COVID-19, pri čemu im se mjeri temperatura i upisuje u zasebnu evidenciju.

 

 • Radnici

Svi radnici su prilikom dolaska u Školu, pored pridržavanja osnovnih mjera prevencije nastanka i širenja COVID 19, obavezni su da ispune obrazac kojim izjavljuju da su zdravi da nemaju temperaturu niti respiratorne  simptome i da nisu imali kontakt sa osobom koja je pozitivna na COVID-19.

 

 

 • Obaveza obavještavanja u slučaju pojave simptoma zaraze korona virusom

Svi radnici Škole, u slučaju pojave simptoma zaraze korona virusom (povišena temperatura/suhi kašalj), obavezni su ostati kod kuće, te o tome obavijestiti nadležnu zdravstvenu ustanovu i poslodavca. Na isti način dužnost svih radnika je postupiti i u slučaju kontakta sa oboljelom osobom od korona virusa.

 

 • Operativni tim za dalje poduzimanje neophodnih aktivnosti

Direktor imenuje Tim za dalje poduzimanje neophodnih aktivnosti u vezi sa sprečavanjem širenja zaraze u radnim proistorijama Škole, te u vezi sa istim donosi potrebna uputstva i instrukcije.Opretivni tim se imenuje na prijedlog Nastavničkog vijeća. Operativni tim dužan je da vodi evidenciju u skladu sa tabelama – Kontrolna lista za škole dostavljeno od strane JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

 

 • Prijave u vezi sa nepoštivanjem propisanih mjera

Sve prijave u vezi sa nepoštivanjem propisanih mjera utvrđenih ovim Kriznim planom dostavljaju se na e-mail: omstaj@omsmp.com.ba.

 

 • Nepridržavanje mjera utvrđenih Kriznim planom

Nepridržavanje mjera utvrđenih ovim Kriznim planom predstavlja kršenje odredbi Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine F BiH“, broj 29/05).

 

II MJERE HIGIJENE

 

 • Ulazak u Školu

Radnici, učenici, roditelji/staratelji i drugi posjetioci su obavezni da prije ulaska u Školu dezinfikuju obuću u dezinfekcijskoj barijeri (gazište za obuću) postavljenoj na ulazu Škole. Potom, obavezni su da dezinfikuju ruke sredstvom za dezinfekciju postavljenom na ulazu u Školu, uz nošenje zaštitne maske za lice, preko usta i nosa, i održavanje fizičke distance u svim smjerovima najmanje 1 m.

Prilikom ulaska u učionicu, nastavnik ponovo dezinfikuje ruke.

Učenici peru ruke prije ulaska u učionicu, prije i nakon jela, prije i nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon kašljanja i kihanja, čišćenja nosa, kao i uvijek kada ruke izgledaju prljavo.

Obavezno je nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa kako bi se osigurala zaštita respiratornog sistema u zatvorenom prostoru, uz poštivanje distance od minimalno 1 m.

Izuzetak od nošenja zaštitnih maski su: djeca mlađa od 6 godina, osobe koje imaju probleme sa disanjem zbog hroničnih bolesti ili koje ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe, kao što su osobe sa intelektualnim teškoćama ili smetnjama u razvoju te osobe sa oštećenjem sluha.

Djeca od 6 do 11 godina trebaju nositi masku izvan učionice, a ne za vrijeme nastave, dok djeca starijih uzrasta trebaju nosti masku i za vrijeme nastave.

 

 • Higijena

Svi radnici, učenici, roditelji/staratelji i drugi posjetioci JU OMŠ „Mladen Pozajić“Sarajevo su dužni pridržavati se mjera higijene izdatih od nadležnih institucija.

 

 • Provjetravanje, čišćenje i dezinfekcija prostora

Provjetravanje, čišćenje i dezinfekcija prostora će se provoditi u skladu sa Preporukama za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2021/2022. godinu JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, i to naročito preporuke za održavanje prostorija i opreme i upute za čišćenje.

 

III PREPORUKE  RADNICIMA  I UČENICIMA

 

Svakodnevno praćenje i djelovanje u skladu sa naredbama,uputstvima i ostalim aktima nadležnih institucija i službi.

Krizni plan pripravnosti može se promijeniti u skladu sa epidemiološkom situacijom te naredbama i preporukama Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Federalnog ministarstva zdravstva, Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo i Federalnog štaba civilne zaštite.

Preporučuje se redovno informisanje putem web stranice Federalnog ministarstva zdravstva: https://covid19.fmoh.gov.ba/

Brošura o Covid 19 sa svim informacijama nalazi se na https://szks.ba/covid-19/

 

Revidirani Krizni plan pripravnosti stupa na snagu danom donošenja i isti će biti objavljen na web stranici Škole, dostavljen svim radnicima škole putem e-maila i oglasnim pločama Škole.